Vidhi Agarwal, Khushali Bhansali + Siddhant Karale