Vidhi Agarwal, Khushali Bhansali, Siddhant Karale + Nihal Bambulkar