Rohit Wani, Omkcar Shethe, Saloni Mittal, Hitarthy Shah & Ria Kulkarni