Noah Johnson, Yuxuan Jin, XiangXi Xiao, Maya Gupta & Amelia Hoch