Lok Tin Nicholas Wong, Long Fung Matthew Cheng, Wing Sze Wong & Hoi Tung Cheung