Leo Thompson, Deshaun Alicia Hancock, Nathan Myers & Lydia Chatzopoulou